SMLOUVA PŮJČOVNY PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ HAVÍŘOV

Níže naleznete smlouvu naší půjčovny přívěsných vozíků v Havířově

Smlouva o pronájmu přívěsného vozíku

Pronajímatel: MT Relax s.r.o., Truhlářská 710/2a, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ 05407095,

DIČ CZ 05407095, neplátce DPH, telefon : +420 737 735 240, email : pujcovnavozikuhavirov@email.cz

a

Nájemce: ...........................................,.................................................................

bytem.........................................................................................................................................

průkaz totožnosti: .............................................telefon: ...........................................................

uzavírají tuto nájemní smlouvu

1.) Předmět smlouvy: Pronajímatel ponechává nájemci do dočasného používání nákladní

přívěsný vozík tovární značky TEMA, typ 23.60, Varianta S, Verze RGV, VIN SWH2360S0HB104910

SPZ: .............................................................................................................................

2.) Doba pronájmu:

datum a čas vypůjčení:....................................................................................

domluvený termín vrácení:..............................................................................

3.) Sjednané nájemné: ................................................................................

4.) Vratná kauce: ................................. Vráceno: Datum:...............................

Podpis................................

5.) Další ujednání: Nedílnou součástí této smlouvy jsou podmínky pronájmu uvedené

na zadní straně smlouvy, na nichž se smluvní strany dohodly a jejichž závaznost podpisem této smlouvy potvrzují.

6.) Závěrečné ustanovení: Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, stejného znění, každá ze smluvních stran obdržela po jednom z nich.

7.) Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran, nebo potvrzovacím emailem ze strany pronajímatele společně s platbou nájemce (při uzavírání objednávky přes webový portál)

Dne..... ...............

Za pronajímatele: ............................                                               Za nájemce:..................................


PODMÍNKY PRONÁJMU PŘÍVĚSU

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Zákazník je povinen prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem (eventuelně řidičským průkazem či pasem).

2. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník /organizace/ podpisem /razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. pasu .

3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz.

4. Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel .

5. Časová sazba je stanovena za každých dohodou a je vepsána ve smlouvě.

6. Záloha při zapůjčení vleku je stanovena dle platného ceníku. Tato záloha je vrácena zákazníkovi při předání funkčního a nepoškozeného přívěsu.

7. Při prodlení s vrácením vleku nejdéle o 5 dní bude přívěs odebrán s možnou účastí Policie ČR a kromě denní sazby bude účtována pokuta 5 % z dlužné částky za každý započatý den.

8. Nákladní přívěsy nejsou pojištěny, za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení zodpovídá zákazník.

9. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že:

- přívěs převzal v řádném technickém stavu

- přívěs bude používán v souladu se svým určením (tzn. Zákazník nebude úmyslně přívěs ničit, používat v těžkém terénu, montovat na přívěs přídavná zařízení, dělat úpravy, odstraňovat nápisy, přetěžovat jej apod.)

10. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.

11. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu.

12. Za znečištěný přívěs se sjednává zvláštní poplatek ve výši 100,- kč.

13. Proražené a jinak poškozené pneumatiky hradí zákazník.

14. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 500,-Kč musí mít k opravě souhlas půjčovny, v případě porušení této podmínky je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.

15. Případné odcizení přívěsu musí být hlášeno Policii ČR. Případná havárie musí být hlášena polici v souladu s platnými právními předpisy. Přívěsy nejsou havarijně pojištěny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Přívěsy mají sjednané povinné ručení.

16. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu.

17. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu /tj.den a hodinu/. Pokud tak neučiní, bude účtována sazba 100 Kč za každou započatou hodinu po dohodnutém termínu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude Policii ČR hlášen jako odcizený.

18. Výše uvedená pravidla pronájmu jsou smluvní (je možné je po vzájemné dohodě individuálně upravit). Případná změna podmínek však musí být do smlouvy poznamenána.

Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis

.............................................................................................................................

Zákazník

OBJEDNEJTE PŘÍVĚSNÝ VOZÍK